สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: