สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: